• Υπηρεσίες προς ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα

  Η A.T. MANAGEMENT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά τους Πρόσωπα.

   

  Συγκεκριμένα η Α.Τ. Μanagement:

   

  Συντάσσει τους Προϋπολογισμούς των ΟΤΑ καθώς και τις Εισηγητικές Εκθέσεις που τους συνοδεύουν.

   

  Παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του έτους την Πορεία Υλοποίησης του Προϋπολογισμού.

   

  Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Απολογισμού – Προϋπολογισμού.

   

  Συντάσσει τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών.

   

  Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ. (Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης επόμενου έτους)

   

  Σχεδιάζει την Προετοιμασία για την πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΣΠΑ.

   

  Αξιολογεί και εντάσσει στη διάθεση των ΟΤΑ σύγχρονα Χρηματοδοτικά Μέσα (Σ.Δ.Ι.Τ- Ε.Τ.Ε.- Συμβάσεις παραχώρησης κλπ).

   

  Παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης Έργων και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων.

   

  Προβαίνει στη Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και παρακολουθεί την Χρηματοοικονομική Διαχείριση των Έργων.

   

  Εκπονεί Μελέτες Αξιοποίησης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ.

   

  Καταρτίζει Ολοκληρωμένα Σχέδια Τουριστικής Προβολής.

   

  Συντάσσει και προβαίνει σε εκτίμηση των Ασφαλιστικών Αναγκών των ΟΤΑ.

   

  Οργανώνει την διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης προσωπικού, από εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Διοικητικά, Οικονομικά και Ανθρώπινου Δυναμικού.

   

  Παρακολουθεί τις Νομοθετικές ρυθμίσεις και ενημερώνει τους ΟΤΑ για την εναρμόνισή τους.

   

  Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη Σύσταση Νομικών Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ.).

   

  Συντάσσει τον απαιτούμενο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. Καταρτίζει Κανονισμούς Λειτουργίας.

   

  Συντάσσει Κανονισμούς Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών.

   

  Καταρτίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση των Προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α.

   

  Διαμορφώνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων. Σχεδιάζει, καταρτίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Νομικών Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ.).