• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Η A.T. MANAGEMENT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους Δήμους και Περιφέρειες για την υπαγωγή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.

   

  Συγκεκριμένα η Α.Τ. Μanagement:

   

  Διερευνά τις πηγές χρηματοδότησης και με βασικούς στόχους την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του πελάτη και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, προχωρά στον σχεδιασμό ενός προγράμματος ΕΣΠΑ.

   

  Συντάσσει όλα τα απαιτούμενα του φακέλου για την ένταξη των ώριμων έργων στο ΕΣΠΑ.

   

  Παράλληλα, σταδιακά συντάσσει και τους φακέλους εκείνων των έργων που θα ωριμάζουν για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.

   

  Αναλαμβάνει την παρακολούθηση των έργων παρέχοντας τεχνική και επιστημονική υποστήριξη με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ομαλή και αποδοτική ροή του προγράμματος.

   

  Προσδιορίζει και υποστηρίζει την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για την επιτάχυνση του κάθε προγράμματος, ευνοώντας κυρίως την αύξηση της απορροφητικότητας και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

   

  Εκπονεί εκθέσεις προόδου και απολογισμού των δράσεων, όποτε κάτι τέτοιο προβλέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κάθε έργου .