• Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης

  Η A.T. MANAGEMENT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες της για την υπαγωγή τους σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης.

   

  Συγκεκριμένα η Α.Τ. Μanagement:


  Εκτιμά τη συνάφεια του πελάτη με τα διαθέσιμα προγράμματα και αναγνωρίζει τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά προγράμματα.

   

  Διαμορφώνει, με βάση την εμπειρία των στελεχών της αλλά και τη συνεχή έρευνα, ένα δίκτυο φορέων που θα μπορούσαν να συμμετέχουν ή να συνεισφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε πρόγραμμα.

   

  Προβαίνει στην προετοιμασία των φορέων που ηγούνται ενός προγράμματος ή συμμετέχουν σε αυτό ως εταίροι, εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλακεί στο κάθε πρόγραμμα.

   

  Σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προς χρηματοδότηση και προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υποβολή του φακέλου του προτεινόμενου προγράμματος στον εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα.

   

  Αναλαμβάνει τον συντονισμό και την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες, της προόδου καθώς και τις ανάγκες των δικαιούχων των επιδοτήσεων, προσαρμόζοντας, ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες, τις δραστηριότητες υποστήριξης σε κάθε στάδιο της υλοποίησης του έργου.

   

  Παρέχει στους εταίρους κάθε προγράμματος μία ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας (intranet), διασφαλίζοντας την αμεσότητα, τη λειτουργικότητα και τη διαφάνεια στην αναγκαία επικοινωνία των εταίρων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κάθε προγράμματος.

   

  Αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε φάση εκταμίευσης μέχρι την ολοκληρωτική αποπληρωμή της επιχορήγησης.

   

  Καταρτίζει σχέδια επικοινωνίας και προώθησης των προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία, τη δημιουργία ιστότοπου για κάθε πρόγραμμα, την οργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων κ.α.

   

  Εκπονεί τις αναγκαίες ενδιάμεσες και τελικές αναφορές καθώς και ότι άλλο προβλέπει η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των χρηματοδοτούμενων έργων.