Χρήσιμες Διευθύνσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (www.espa.gr)

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (www.espa.gr)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (www.interreg.gr)

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_el.htm)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΟΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος

  • ΕΣΠΑ - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς www.espa.gr

Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών Προγραμμάτων

Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Προγραμμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΑ

  • Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης www.rc.auth.gr

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο www.esfhellas.gr

  • Ειδική Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) www.mnec.gr/ergorama

  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο www.eap.gr

  • Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος www.statistics.gr

  • Ελληνικό Κέντρο Επιχειρήσεων www.elke.gr

  • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ελληνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας) www.ekt.gr

  • ΜΟΔ - Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης www.mou.gr

  • ΕΟΜΜΕΧ www.eommex.gr 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ