Οι πελάτες μας

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η A.T. MANAGEMENT απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό διαφορετικών απαιτήσεων.

  • Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες κλπ.)
  • Περιφέρειες
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • ΔΕΚΟ και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα
  • Ανώνυμες Εταιρίες ( με μετόχους ιδιώτες και ΟΤΑ)
  • Επιχειρήσεις
  • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες
  • Φορείς ενεργειακής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις